HR EMN PRES konferencija

Slika /HR EMN PRES/EMN_EU2020HR_1.jpg
EMN e-konferencija „Izazovi nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti tijekom pandemije bolesti  COVID-19“ održana je 24. lipnja 2020. godine u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Na konferenciji su sudjelovali načelnik Uprave za granicu iz Ministarstva unutarnjih poslova, g. Zoran Ničeno te direktor Uprave za strategiju i opće poslove Europske Komisije, g. Johannes Luchner kao uvodni govornici, te uvaženi govornici iz europskih institucija, međunarodnih organizacija, policijskih službi i renomiranih sveučilišta.

Konferencija je stavila naglasak na borbu protiv krijumčarenja migranata i stanje na području nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti, s posebnim osvrtom na  utjecaj pandemija bolesti COVID-19 na migrante, osobito s humanitarnog aspekta. Obaveza poštivanja temeljnih ljudskih prava u upravljanju migracijama, kao i nedavne presude Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te praktični priručnik Agenciji Europske unije za temeljna prava bili su u središtu rasprava konferencije.

Tijekom konferencije naglašeno je kako je pandemija bolesti COVID-19 utjecala, ne samo na nezakonite migrante i krijumčarenje, već i na ostala migracijska kretanja diljem Europe. Istaknute su akcije koje su Europska komisija i države članice poduzele u tom pogledu, osobito podrška pružena trećim zemljana, uključujući partnere sa zapadnog Balkana. Jedna od ključnih poruka bila je da migracije neće nestati, da će kontinuirano biti prisutne te da trebamo težiti postizanju održivog i predvidivog upravljanja migracijama uz poštivanje temeljnih prava i temeljnih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija. Treba nastaviti suradnju između država članica, ali i s trećim zemljama, osobito našim partnerima sa zapadnog Balkana.
 
Obveza poštivanja temeljnih ljudskih prava u upravljanju migracijama podrazumijeva nacionalne pravne sustave koji se moraju temeljiti na međunarodnim i europskim dokumentima o temeljnim ljudskim pravima i pravu izbjeglica. Konferencija je također potaknula raspravu o nedavnim presudama Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te pružila priliku Agenciji Europske unije za temeljna prava da po prvi puta predstavi Praktični priručnik o temeljnim ljudskim pravima pri provođenju nadzora državne granice na kopnenim granicama. Cilj Priručnika je pružiti potporu u provedbi zaštitnih mjera koja se odnose na poštivanje temeljnih ljudskih prava iz Zakonika o schengenskim granicama (Uredba (EU) br. 2016/399) i drugih pravnih instrumenata EU-a u svakodnevnom radu prilikom provođenja nadzora državne granice na vanjskim kopnenim granicama.

Više informacija može se pronaći ovdje.
 
Kontakt:

European Commission – EMN
G. Magnus Ovilius
Head of Agencies and Networks coordination Sector and EMN Chair
Email: magnus.ovilius@ec.europa.eu
 
EMN Hrvatska
Gđa Lidija Pentavec
Nacionalni koordinator EMN Hrvatska
Email: emn@mup.hr