EMN u Hrvatskoj

Europsku migracijsku mrežu osnovalo je Vijeće EU 2008. godine, s ciljem pružanja potpore političkom odlučivanju u Europskoj uniji kroz osiguravanje dostupnosti podataka. Hrvatska se pridružila EMN-u 2013. godine, nakon ulaska u Europsku uniju, a do ožujka 2015. ulogu Nacionalne kontaktne točke imalo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Potom je ova uloga dodijeljena hrvatskom uredu Međunarodne organizacije za migracije koji ju je obavljao do kraja 2018. godine. Od siječnja 2019. godinu ulogu Nacionalne kontaktne točke ponovo preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova. Djelovanje EMN Nacionalne kontaktne točke u Hrvatskoj financiraju Europska unija i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nacionalna kontaktna točka sudjeluje na redovitim i ad hoc sastancima EMN-a, konferencijama i seminarima u drugim državama, a u Hrvatskoj održava redovite sastanke Nacionalne migracijske mreže kao i sastanke s drugim relevantnim dionicima u području migracija i azila.

Krajem 2016. godine pokrenuta je nacionalna web stranica čime su podaci i publikacije postali lako dostupni članovima Nacionalne migracijske mreže i široj javnosti.