EMN Hrvatska domaćin uvodnog treninga Europske migracijske mreže za nove članove timova

 • Slika /EMN Induction/Naslovna.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 5. i 6. srpnja 2022. godine u Zagrebu, u Hotelu Dubrovnik, održao se hibridni uvodni trening za članove timova Europske migracijske mreže (EMN). Edukaciju je organizirala Nacionalna kontakt točka za Republiku Hrvatsku (EMN Hrvatska) uz potporu EMN Luksemburg.

Cilj treninga je bio osigurati zajedničko razumijevanje strukture i uloge EMN-a, nacionalnih kontaktnih točaka, informacija koje prikuplja EMN te kako se ova mreža uklapa u širi okvir migracija i azila na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini. Članovima nacionalnih kontaktnih točaka pružena je podrška kako bi što uspješnije doprinijeli ciljevima EMN-a te uspješnije upravljali i pratili radni program te dodijeljeni proračun EMN-a.
Trening je prvenstveno bio namijenjen novim članovima EMN NCP timova u državama članicama i članovima nacionalnih kontakt točaka država promatrača (Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Armenija, Crna Gora i Srbija), ali je također pružio priliku i članovima nacionalnih kontaktnih točaka EMN-a koji su dio mreže već niz godina, da osvježe svoje znanje o pojedinim specifičnim aspektima EMN-a.

Tijekom dvodnevnog treninga kolege iz nacionalnih EMN NCP-jeva upoznali su se sa strukturom i ulogom EMN-a u razvoju i usklađivanju politika azila i migracija, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini. Članovima je predstavljena struktura i organizacija EMN mreža na nacionalnoj razini, uloge i odgovornosti nacionalnih kontaktnih točaka, predstavljene su dobre prakse u uspostavi snažnih nacionalnih mreža te o tome kako dostaviti pouzdane i usporedive informacije za potrebe EMN-a te na temu pripreme radnog programa i proračuna. Članovi EMN NCP-a upoznati su s alatima koji će im omogućiti jasnu i ujednačenu komunikaciju, posebice prema široj javnosti. Drugi dan održan je niz uvodnih predavanja o strukturi stručnih i radnih skupina unutar EMN-a, izradi studije i izvješća o migracijama i azilu, korištenju i obradi statističkih podataka, o korištenju AHQ sustava (ad hoc upitnici) te EMN Glossara. Održan je i poseban modul usmjeren prema nacionalnim komunikacijskim i diseminacijskim aktivnostima EMN-a.

Uvodni trening EMN-a omogućio je peer-to-peer iskustvo za sudionike osobno i kolege koji su se pridružili online, čime je članovima EMN NCP timova omogućeno učenje kroz razmjenu dobrih praksi i iskustva, a kako bi se osiguralo zajedničko razumijevanje strukture i uloge EMN-a te kako se ova mreža uklapa u širu perspektivu migracija i azila na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.
 

Pisane vijesti