Općenito

Što je Europska migracijska mreža (EMN)?
Europska migracijska mreža (engl. European Migration Network, krat. EMN) je mreža stručnjaka za migracije i azil, osnovana sa svrhom pružanja najnovijih, relevantnih, objektivnih, pouzdanih i usporedivih informacija u području migracija i azila, koje predstavljaju temelj za donošenje političkih odluka u zemljama Europske unije. Istovremeno, putem web stranice pruža ove informacije široj javnosti.
Tko čini EMN?
EMN čine Europska komisija i nacionalne kontaktne točke (engl. National Contact Points, krat. NCP) koje se nalaze u svim zemljama članicama EU-a (osim Danske), zemljama u statusu pomatrača Norveškoj, Gruziji, Moldaviji, Ukrajini, Crnoj Gori, Armeniji i Srbiji.

Nacionalne kontaktne točke imenuju nacionalne vlade pa ovu ulogu uglavnom imaju ministarstva unutarnjih poslova ili pravosuđa. No, to su također i agencije u čijem se djelokrugu rada nalaze migracije, međunarodna zaštita i/ili pitanja vezana uz državljanstvo, znanstveno-istraživački instituti, nevladine organizacije i nacionalni uredi Međunarodne organizacije za migracije (krat. IOM).

Dodatno, svaki EMN NCP uspostavlja nacionalnu migracijsku mrežu, sastavljenu od širokog broja relevantnih dionika kao što su državna tijela, instituti, nevladine organizacije, obrazovne institucije i dr. Nacionalne mreže imaju za cilj osigurati djelotvornu komunikaciju s donositeljima politika i omogućiti što bolju procjenu potreba za informacijama te podupirati rad EMN-a kroz pružanje brzih odgovora na zahtjeve za informacijama.

Djelovanje EMN-a koordinira Opća uprava za migracije i unutarnje poslove Europske komisije.

Europska komisija također predsjeda Upravljačkim odborom EMN-a, a koji se sastoji od po jednog predstavnika iz svake zemlje članice EMN-a i promatrača iz Europskog parlamenta. Upravljački odbor daje strateške smjernice za provedbu aktivnosti.

Tehničku podršku u koordinaciji rada EMN-a Europskoj komisiji pružaju vanjski podugovaratelji.
Kako djeluje EMN?
EMN pruža široki raspon informacija putem izvješća, istraživačkih studija, odgovora na ad-hoc upite, sažetaka aktualnih politika (EMN priopćenja), biltena i rječnika.

Primarna uloga EMN-a je prikupljanje i dokumentiranje podataka te osiguravanje njihove dostupnosti na nacionalnoj i EU razini u pristupačnoj i usporedivoj formi. Nadalje, EMN provodi analize i objedinjuje informacije u svrhu poboljšanja njihove usporedivosti i usklađenosti na razini EU-a, kao i za potrebe donošenja politika utemeljenih na stvarnim podacima. Diseminacija prikupljenih informacija odvija se prvenstveno putem web stranice EMN-a i publikacija koje priprema.

EMN djeluje na više razina. Na razini EU-a, EMN NCP-evi se redovito sastaju i surađuju s ostalim institucijama i agencijama EU-a. To su primjerice, EUROSTAT – Statistički ured Europske unije, nacionalne kontaktne točke za integraciju, Agencija EU-a za temeljna prava (FRA), Agencija Europske unije za azil (EUAA), Europska agencija za graničnu i obalnu stražu (FRONTEX). Uz navedeno, EMN daje svoj doprinos uspostavljenom EU portalu za imigraciju.

U 2014. godini, EMN je uspostavio stručnu skupinu za povratak i reintegraciju (engl. Return Expert Group, krat. REG). REG ima za cilj povećati operativnu suradnju između zemalja članica te doprinijeti razmjeni dobrih praksi i ekspertize o povratku. EMN REG pruža platformu za planiranje, praćenje i nadgledanje aktivnosti vezanih uz povratak u Europskoj Uniji.