Integracija državljana trećih zemalja na tržište rada EU

Slika /EMN_studije/slike/study labour market.jpg
Učinkovita integracija migranata prve generacije iz trećih zemalja u europska društva ključan je i hitan izazov s kojim se suočavaju države članice EU-a. Neka od pitanja s kojima se studija bavi su: prepreke s kojima se susreću državljani trećih zemalja prve generacije pri potrazi za poslom u EU-u, načini na koje države članice pomažu migrantima da se uključe u tržište rada i društvo u cjelini, glavni izazovi za javni i privatni sektor, najučinkovitije inicijative država članica itd.
Pravovremeno i vrlo relevantno ispitivanje EMN-a o integraciji državljana trećih zemalja u države članice EU-a na tržište rada pruža sveobuhvatnu sliku na temelju informacija prikupljenih u 25 zemalja.
Glavni zaključci istraživanja:
  • Utvrđeno je da većina država članica ima namjenske politike integracije na tržište rada;
  • Tim se politikama kombiniraju osnovne i prilagođene mjere integracije na tržište rada;
  • Tri najčešće prepreke integraciji na tržište rada odnose se na akreditaciju kvalifikacija za posao i procjenu vještina; diskriminaciju u procesima zapošljavanja; nedovoljne jezične vještine migranata;
  • Mjere integracije u javnom sektoru prvenstveno se usredotočuju na fazu prije zapošljavanja; Mjere privatnog sektora preciznije su usmjerene na integraciju radnika migranata na radno mjesto.

Kompletnu studiju možete preuzeti ovdje.